Wat is die mistiek?

Mistiek is die feite van ‘n ervaring. Hierdie ervaring manifesteer in soveel veelkleurige gedaantes en vorme dat dit bykans onmoontlik is om dit in woorde uit te druk. Dit maak dit nie minder feitlik nie, maar tog moeilik bewysbaar. Hoe bewys mense die mistieke belewenis van God? Daar is egter sekere kenmerke wat uitgelig kan word.

In die mistiek gaan dit om ‘n belewenis wat omskryf kan word as die deurbreek van ‘n nuwe realiteit. Hierdie nuwe realiteit het ‘n radikale invloed op die lewe van die persoon wat die mistieke ervaring gehad het. Die ervaring self is dikwels van korte duur, waarin die besef van tyd afwesig is. Dit is ‘n ervaring in die hier en nou waarin die totale wêreld om my en in my versmelt. Die taal wat hierdie belewenis omskryf is dan ook ryk aan beelde en metafore en dikwels paradoksaal. Bv “Ek het in die donkerte God gesien.” en “Ek kon in die lig niks sien nie.”

Mistiek binne die lewe van die gelowige word verstaan as ‘n gebeurtenis wat totale transformasie tot gevolg het. Die een wat die mistieke belewenis gehad het, word verander. Hierdie verandering kom nie uit die persoon self nie. Mistieke transformasie is ‘n daad van God. God omvorm die mens sodat die mens die vorm van Christus kan aanneem. 2 Kor 3:18 Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

In die mistieke transformasie verloor die mens as’t ware sy ego en herontdek die beeld van God binne in hom/haar. Die persoon word uit sy eie bestaan getrek in die bestaan van God in. Die enigste begeerte is nou na dit wat God wil. Jy verloor jouself in God. Die persoon kan nie meer ‘n oomblik sonder God nie en wil net wat God wil. In hierdie ekstase verwyn die afstand tussen die persoon en God. Hierdie eenheid bring nuwe betekenis wat tot uitdrukking kom in die aflê van die eie ek en sy begeertes. Om oor hierdie ervaring te praat is bykans onmoontlik en raak daarom eerder sigbaar in die nuwe lewe van die gelowige.

Stilte en stille omgaan met die Woord is die eerste tree op die pad van die misterie. In die Woord en in die Stilte ontmoet jy die Stil Een, die Misterie self. 2 Kor 12:2-4 Ek ken ’n man wat aan Christus behoort. Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat ’n mens nie kan of mag uitspreek nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s